Derivco

Derivco Sverige, före detta Snowmen Solutions, levererar en SOA-plattform för sportvadslagning till en stor internationell vadslagningssite (Betway.com). Att snabbt och pålitligt kunna leverera pålitlig ny funktionalitet är ett måste för sitens konkurrenskraft. FindOuts konsult hjälpte Derivco att gå mot continuous delivery för att bättre möta kundens behov.

Fokus på ledtider…

Sajtens tiotusentals kunder räknar med att den är ständigt tillgänglig och uppdaterad med nya marknader och aktuella odds kring deras spel. De attraheras av att ha många olika spel att välja på, och önskar kontinuerliga förbättringar i funktionalitet och användarupplevelse. Deras önskemål måste tillfredsställas snabbt för de skall stanna kvar, vilket ställer stora krav på korta ledtider och icke-disruptiva leveranser.

…men inte till vilket pris som helst!

Samtidigt får kvaliteten och säkerheten aldrig äventyras, vilket ställer lika stora krav på leveransförmågan. När projektet började levererades plattformen SWIX till Betway som en enskild produkt, vilket innebar att man hade en nertid för tjänsten på ca två timmar vid varje uppdatering. Då kunderna kunde förväntas spela när som helst på dygnet var långa avbrott oaptitliga. Man gjorde därför releaserna sällan, och nyheter och ändringar kunde därför dröja längre än användarna hade tålamod för. Målsättningen för projektet var att leverera oftare och samtidigt ha mindre nertid för kunderna, utan att riskera produktens kvalitet.

Hur gör man då?

Den plan Derivco tog fram för att möta utmaningen var bland annat att införa releasetåg, som varje onsdag tog det som var redo att releasas och gjorde det tillgängligt för slutanvändaren. Dessutom tog man beslutet att övergå från att vid releasetillfällen leverera kod direkt från versionshanteringen till att istället leverera artefakter som byggts tidigare i utvecklingsprocessen. Den Continuous Deploy-kedja man tog fram möjliggjorde automatiska driftsättningar i olika miljöer i utvecklingsfasen och snabb feedback kring systemets välmående i olika miljöer tack vare monitorering.

Virtuella maskiner och molnet

Två mål kunde snabbt identifieras som grundläggande: skapandet av virtuella miljöer som kunde driftas i molnet för de byggda artefakterna, plus att skapa en CI-kedja för att kunna driftsätta utvecklad mjukvara i olika stadier. Utöver att skapa en virtuell miljö, behövde applikationsspecifika miljökonfigurationer kunna hanteras för den produkt som skulle installeras. I miljön ska artefakter kunna installeras för att testas ur olika aspekter på väg till produktion. De virtuella miljöerna i molnet är evigt föränderliga då nya krav uppkommer, men ska ändå vara stabila så att produkten kan köras, samt innehålla de system-/applikationskonfigurationer som behövs. Systemen baserades på RedHat-distrubutioner vilka byggdes ihop av Cobbler till virtuella maskiner som driftsattes i en intern molnlösning. Givet de olika syftena och strukturen för de olika virtuella maskinerna driftsattes de i olika nätverk för att simulera realistiska testnings- och produktionsförhållanden
FindOuts konsult hjälpte Derivco att nå sina målsättningar, genom att bidra med kunskap kring konfigurationshantering (CM) och verktygdskedjor för kontinuerlig integration (CI). På så sätt hjälpte vår konsult Derivco uppnå sina målsättningar, under existerande förutsättningar såsom releasetåg varje vecka, att propagera artefakter till miljöer på väg till produktion och att tillhandahålla processer och tekniker för dessa.

Och nu då?

Derivco har påbörjat en resa mot att kunna produktionssätta varje tjänst separerat från de övriga i sin produkt SWIX, för att kunna gå emot Continuous Delivery. Detta är ett arbete som kommer ta tid, då det inte bara är tekniska förändringar som behövs utan även organisations- och kulturförändringar är nödvändiga. FindOut har assisterat Derivco i ett steg, men många fler väntar!

Mer information? Kontakta

Helena Gällerdal, Regionschef Linköping, FindOut
+46 730 436 127
helena.gallerdal@find-out.se

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig på vägen mot continuous deployment? Tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss